Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Deviezenregeling 1947

Law / Resolution

Deviezenregeling 1947

Level

Laws

Summary

WET van 8 September 1947, tot vaststelling van een hernieuwde regeling van het deviezenverkeer in Suriname (G.B. 1947 no. 136), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1947 no. 187, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 104.


HOOFDSTUK I
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

§ 1
DEVIEZENINSTANTIES EN DEVIEZENBANKEN

Artikel 1 (Gew. bij G.B. 1947 no. 187)

1. Het algemeen deviezenbeleid berust bij de President.

2. De Deviezencommissie is belast met de uitvoering voor rekening en risico van het gebiedsdeel Suriname van de in deze wet neergelegde regeling van het deviezenverkeer, met inachtneming van door de President gegeven voorschriften.

3. Benoeming en samenstelling der Deviezencommissie geschiedt door de President, die ook haar werkwijze regelt.

4. De Deviezencommissie is rechtspersoon.

5. De ter beschikking der Deviezencommissie komende waarden vormen het Surinaams Deviezenfonds. Bovendien worden in dit fonds gestort, om daarvan deel uit te maken, de onder de werking van de Deviezenmaatregel 1941 (G. B. No. 11) in het bezit van het in art. 16 daarvan bedoeld Deviezenfonds gekomen waarden.

6. Ter voorziening in de behoeften van dit fonds kunnen zo nodig door de President uit 's Landskas, onder door hem te stellen voorwaarden, mede betreffende de verantwoording daarvan, gelden in voorschot worden verstrekt aan de Deviezencommissie.

7. De waarden van het Deviezenfonds berusten onder de Surinaamsche Bank N. V., die van het beheer een afzonderlijke boekhouding voert en ook de administratie, die overigens ten behoeve van het fonds wordt gevoerd, afgescheiden houdt van haar eigen administratie. Te dien einde worden boekhouding en administratie van het in art. 16 van de Deviezenmaatregel 1941 (G.B. No. 11) bedoelde Deviezenfonds in stand gehouden, en voortgezet als de hier voorgeschreven boekhouding en administratie.

8. Het beheer van het Deviezenfonds geschiedt door de Deviezencommissie en omvat behalve het overnemen en ter beschikking stellen van waarden, als bedoeld in artikel 29, het aangaan van alle financiële transacties, welke naar het oordeel van genoemde commissie gewenst zijn om het fonds zoveel mogelijk dienstbaar te maken aan het doel van deze wet.

9. De Deviezencommissie brengt na afloop van elk kalenderkwartaal en telkenmale wanneer zulks tussentijds door de President nodig wordt geoordeeld, aan deze verslag uit over de stand van het Deviezenfonds.

10. De wijze van verantwoording en de afwikkeling van het Deviezenfonds zullen nader worden geregeld door de President.
11. De Deviezencommissie kan aan de Surinaamsche Bank N.V. en aan andere daartoe aan te wijzen instellingen nader te omschrijven bevoegdheden met betrekking tot het onderwerp van deze wet verlenen.

12. De in lid 11 bedoelde instellingen zijn verplicht dienovereenkomstig haar medewerking te verlenen en de in verband daarmede door de Deviezencommissie noodzakelijk geachte contrôlemaatregelen te gedogen.

13. De Deviezen-Commissie en de in lid 11 bedoelde instellingen kunnen voor hun bemoeiïngen ingevolge deze wet kosten in rekening brengen volgens door de President vast te stellen en in het Gouvernements-Advertentieblad bekend te maken tarieven.

14. De Deviezencommissie kan bepalen, dat te haren genoegen voor degene, voor wien uit, bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen verplichtingen voortvloeien, zekerheid moet worden gesteld voor de richtige nakoming van die verplichtingen.

§ 2
KOERSEN

Artikel 2

Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften worden door de President voor buitenlandse geldsoorten koersen vastgesteld welke worden bekend gemaakt.

§ 3
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3

Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt verstaan onder: 1. ingezetenen:
a. de binnen Suriname wonende of kantoorhoudende natuurlijke personen zomede personen die in een periode van 12 opeenvolgende maanden te rekenen van de dag van hun aankomst in Suriname, gedurende meer dan 90 dagen in Suriname hebben vertoefd, tenzij door de Deviezencommissie in bijzondere gevallen anders wordt beslist;
b. de binnen Suriname gevestigde of kantoorhoudende rechtspersonen en vennootschappen;
c. filialen, bijkantoren en bedrijven binnen Suriname van een niet-ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten;
2. niet-ingezetenen:
a. de natuurlijke en rechtspersonen en vennootschappen niet vallende onder de omschrijving van "ingezetenen";
b. filialen, bijkantoren en bedrijven buiten Suriname, van een ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten, tenzij zij binnen Suriname worden bestuurd of aldaar kantoor houden;
3. eigenaar:
de eigenaar zomede hij, die krachtens algemene wet of krachtens rechterlijke beslissing is aangewezen als wettige vertegenwoordiger van de eigenaar;
4. waarden:
alle hierna onder 5 t/m 11 omschreven metalen, betaalmiddelen en geldswaardige papieren effecten, en vorderingen;
5. goud:
gouden munten, gouden muntmateriaal, fijn goud en alliages van goud (onbewerkt en halffabrikaat);
6. edele metalen:
zilver, platina en platina-metalen (onbewerkt of halffabrikaat); 7. betaalmiddelen: metalen geld, (met uitzondering van gouden munten) bankbiljetten, muntbiljetten en soortgelijke betaalmiddelen;
8. geldswaardige papieren:
cheques, wisselbrieven, promessen en soortgelijke geldswaardige papieren, zomede reiscredietbrieven, met uitzondering van effecten;
9. vorderingen: dadelijk en niet dadelijk opeisbare deposito's, saldi in rekening-courant en andere in geld uitgedrukte inschulden, voorzover niet in geldswaardige papieren of effecten belichaamd;
10. effecten:
inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters, obligatiën, aandelen, certificaten van zodanige waarden, schatkistbiljetten, pandbrieven, depotfractiebewijzen, recepissen, winstbewijzen en soortgelijke waardepapieren, zomede afzonderlijke mantels, coupons, dividendbewijzen en talons;
11. goederen:
roerende goederen, met uitzondering van goud, edele metalen, betaalmiddelen, geldswaardige papieren, effecten en documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd;
12. beschikken: het verrichten van een handeling, welke een rechtsverhouding in verband met of ten aanzien van een vermogensbestanddeel doet ontstaan, vaststelt, wijzigt of doet eindigen;
13. overeenkomsten en handelingen ten gunste van een niet-ingezetene: overeenkomsten en handelingen welke voor rekening van een niet-ingezetene, dan wel onmiddellijk of middellijk te diens gunste worden aangegaan of verricht;
14. invoer: het brengen in het vrije verkeer, zowel rechtstreeks uit het buitenland als na voorafgaande opslag in entrêpot, met dien verstaande, dat onder invoer wordt begrepen het aanwezig hebben van roerende goederen in, aan of op enig vervoermiddel, hetwelk uit het buitenland is gekomen, tenzij blijkt dat de roerende goederen na de binnenkomst in Suriname in, aan of op het vervoermiddel zijn opgenomen of aangebracht.
Onder accijnscontrôle staande goederen worden voor de toepassing van het in de vorige alinea bepaalde aangemerkt als goederen in het vrije verkeer;
15. uitvoer:
uitvoer uit het vrije verkeer.
Onder accijnscontrôle staande goederen worden aangemerkt als goederen in het vrije verkeer:
Voorts wordt onder uitvoer mede begrepen:
a. het ten uitvoer aangeven aan ambtenaren der belastingen;
b. het ten uitvoer naar het buitenland aan een ondernemer van vervoer aanbieden van roerende goederen;
c. het medevoeren van roerende goederen, indien in redelijkheid moet worden aangenomen, dat deze goederen bestemd zijn voor uitvoer in strijd met de bestaande voorschriften;
d. het opnemen, aanbrengen of aanwezig hebben van roerende goederen, waarvan niet aannemelijk is, dat zij bestemd zijn om binnenslands te blijven, in, aan of op enig vervoermiddel, dat kennelijk al dan niet rechtstreeks, naar het buitenland zal vertrekken;
e. het tot vertrek gereed maken van een kennelijk ten uitvoer bestemd vervoermiddel;
16. c.i.f. waarde: de waarde van ingevoerde en in te voeren goederen of uitgevoerde en uit te voeren goederen gevormd door de prijs bedongen door de eerste hand in het land van oorsprong, te vermeerderen met de kosten van het transport der goederen van de plaats van vertrek tot aan de haven van aankomst, benevens de normale kosten verbonden aan verzekering der goederen.


Artikel 4

1. Voor de toepassing van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften worden als binnenlands aangemerkt:
a. betaalmiddelen, welke in Suriname de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten;
b. geldwaardige papieren en vorderingen, waarvan de betrokkene of de schuldenaar ingezetene is en waarvan de betaling uitsluitend in binnenlandse geldsoort kan worden gevorderd;
c. effecten, welke in Suriname betaalbaar zijn en uitgegeven zijn door of ten laste van Surinaamse publiekrechtelijke lichamen dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen en vennootschappen, die ingezetenen zijn;
d. andere onlichamelijke zaken, voor zover de daaruit voortvloeiende aanspraken uitsluitend jegens ingezetenen kunnen worden geldend gemaakt;
e. rechtspersonen en vennootschappen, die ingezetenen zijn;
f. gemeenschappen, tot welke uitsluitend binnenlandse waarden behoren.

2. Alle andere betaalmiddelen, geldswaardige papieren, vorderingen, effecten, andere onlichamelijke zaken, rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen worden voor de toepassing van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften als buitenlands aangemerkt.

§ 4
VERGUNNINGEN

Artikel 5

1. Voor zover op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften voor het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van handelingen een vergunning is vereist, is, voor zover niet anders bepaald, de Deviezencommissie tot het verlenen van de vergunning bevoegd.

2. Indien bepaalde overeenkomsten en handelingen, waarvoor op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften een vergunning is vereist, herhaaldelijk plegen te worden aangegaan of te worden verricht, kan de Deviezencommissie een algemene vergunning verlenen tot het aangaan van zodanige handelingen.

3. Een vergunning kan onder voorwaarden worden verleend.

4. Aan de vergunning kunnen verplichtingen worden verbonden.

5. De Deviezencommissie kan, indien bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, achteraf voor het aangaan van een overeenkomst of het verrichten van een handeling vergunning verlenen. Deze vergunning wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst of het verrichten van de handeling, met dien verstande, dat reeds ingetreden strafbaarheid niet wordt opgeheven.

6. Het is verboden in verband met een aanvraag tot het verlenen van een vergunning een onjuiste opgave te doen of een ter zake dienend feit te verzwijgen.

Artikel 6

1. Is door een der partijen bij een overeenkomst of handeling een vergunning op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, verkregen, dan geldt deze vergunning tegelijkertijd voor allen, die bij deze overeenkomst of handeling partij zijn of er aan medewerken.

2. Vergunningen op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, welke betrekking hebben op het nakomen van een schuldverplichting, worden door de schuldenaar aangevraagd en aan deze verleend. De schuldeiser is bevoegd ook zijnerzijds de vergunning aan te vragen. De schuldeiser ontvangt in dat geval een afschrift der verleende vergunning.

3. Behoeft een niet-ingezetene op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften voor het aangaan van een bepaalde overeenkomst of het verrichten van een bepaalde handeling een vergunning, dan kan deze vergunning ook door zijn vertegenwoordiger in Suriname of door een aan de overeenkomst of handeling medewerkende ingezetene worden aangevraagd.

§ 5
VOORSCHRIFTEN VAN BURGERLIJK PROCESRECHT

Artikel 7

1. Wordt de aanspraak op een prestatie waarvoor op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften een vergunning is vereist, in rechte geldend gemaakt, dan mag een veroordeling tot het verrichten van de prestatie alleen worden uitgesproken, wanneer te voren de vergunning is verleend. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op executoriale maatregelen.
Deze bepaling moet ambtshalve worden toegepast.

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op scheidsrechterlijke beslissingen.

Artikel 8

Voor zover waarden, als bedoeld in artikel 3, onder 5 tot en met 11, slechts met vergunning kunnen worden verkregen, is zulks eveneens van toepassing op verkrijging bij wege van executie. Voor zover over waarden slechts met vergunning kan worden beschikt, is zulks eveneens van toepassing op beschikkingen bij wege van executie.

§ 6
VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN

Artikel 9

1. Een ieder is verplicht aan de Deviezencommissie de inlichtingen te verschaffen en de bescheiden over te leggen, waarvan de verstrekking of overlegging door de Deviezencommissie voor de uitvoering van haar taak noodzakelijk wordt geacht.
Degene, die tot het geven van inlichtingen is gehouden, is verplicht op verzoek van de Deviezencommissie in persoon te verschijnen.

2. De Deviezencommissie is bevoegd één of meer van harentwege aangewezen deskundigen ter verkrijging van de nodige gegevens een onderzoek te doen instellen.
Ieder, van wie voor een zodanig onderzoek medewerking wordt verlangd, is verplicht deze te verlenen.

3. De kosten van het onderzoek door deskundigen, bedoeld in het voorgaande lid, kunnen ten laste worden gebracht van degene, die het onderzoek heeft nodig gemaakt.

§ 7
UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING

Artikel 10

Voor zover niet anders bepaald, wordt wegens maatregelen genomen op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, geen schadevergoeding toegekend.

HOOFDSTUK II
VERBODSBEPALINGEN

Artikel 11

1. Het is verboden, anders dan krachtens een vergunning, te beschikken over: a. goud;
b. edele metalen;
c. buitenlandse betaalmiddelen;
d. buitenlandse geldswaardige papieren;
e. buitenlandse vorderingen;
f. buitenlandse effecten;
g. niet in verhandelbaar papier belichaamde aandelen in buitenlandse rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen;
h. in het buitenland berustende goederen of rechten van ingezetenen op zodanige goederen;
i. in het buitenland gelegen onroerende goederen of rechten van ingezetenen op zodanige goederen;
j. andere buitenlandse onlichamelijke zaken.

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op het beschikken over waarden, genoemd onder a tot en met e, ten gunste van de Deviezencommissie.

3. Onder beschikken over goud of edele metalen wordt begrepen het verrichten van een handeling, waardoor de eigen aard van goud of edele metalen, naar de in deze wet gegeven begripsomschrijvingen, geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

4. Onder beschikken over waarden, genoemd onder c, d, en f, wordt begrepen het vernietigen daarvan.

5. Termijnzaken in waarden, genoemd in het eerste lid onder a tot en met zijn, anders dan krachtens een vergunning, verboden.

Artikel 12

Het is verboden, anders dan krachtens een vergunning te beschikken over:
a. binnenlandse betaalmiddelen, indien de eigenaar een niet-ingezeten is;
b. binnenlandse geldswaardige papieren, afgegeven door een niet-ingezetene;
c. binnenlandse vorderingen van een niet-ingezetene;
d. binnenlandse effecten, indien de eigenaar een niet-ingezetene is;
e. niet in verhandelbaar papier belichaamde aandelen in binnenlandse rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen, indien de deelgerechtigde een niet-ingezetene is;
f. in het binnenland gelegen onroerende goederen van niet-ingezetenen of rechten van niet-ingezetenen op in het binnenland gelegen onroerende goederen;
g. andere binnenlandse onlichamelijke zaken, indien de gerechtigde een niet-ingezetene is.

Artikel 13

Het is verboden, anders dan krachtens een vergunning, ten gunste van een niet-ingezetene:
1. te beschikken over:
a. binnenlandse betaalmiddelen;
b. binnenlandse geldswaardige papieren;
c. binnenlandse vorderingen;
d. binnenlandse effecten;
e. niet in verhandelbaar papier belichaamde aandelen in binnenlandse rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen;
f. in het binnenland berustende, doch niet in het vrije verkeer ingevoerde goederen of rechten van ingezetenen op zodanige goederen.
g. in het binnenland gelegen onroerende goederen of rechten van ingezetenen op die goederen;
h. andere binnenlandse onlichamelijke zaken.
2. in het binnenland betalingen te verrichten.

Artikel 14

1. Het is aan ingezetenen, anders dan krachtens een vergunning, verboden onder bezwarende titel te verkrijgen: a. goud;
b. edele metalen;
c. buitenlandse betaalmiddelen;
d. buitenlandse geldswaardige papieren;
e. buitenlandse vorderingen;
f. buitenlandse effecten;
g. niet in verhandelbaar papier belichaamde aandelen in buitenlandse rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen;
h. in het buitenland berustende goederen of rechten op zodanige goederen;
i. in het buitenland gelegen onroerende goederen of rechten op zodanige goederen;
j. andere buitenlandse onlichamelijke zaken.

2. Het is, anders dan krachtens een vergunning, verboden in het binnenland te ontvangen: a. goud;
b. edele metalen;
c. buitenlandse betaalmiddelen;
d. buitenlandse geldswaardige papieren;
e. buitenlandse effecten.

Artikel 15

1. Het is verboden buitenlandse betaalmiddelen, zomede in een buitenlandse geldsoort uitgedrukte geldswaardige papieren en vorderingen, te verkrijgen of te vervreemden tegen andere koersen dan door de President bij besluit vastgesteld.

2. De President kan in bepaalde gevallen of groepen van gevallen vergunning verlenen tot het bezigen van afwijkende koersen.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is eveneens van toepassing op het omzetten van in een bepaalde geldsoort luidende betalingsverplichtingen tussen ingezetenen in een andere geldsoort.

Artikel 16

1. Het is aan ingezetenen, anders dan krachtens een vergunning verboden:
a. aan een niet-ingezetene, zomede aan een ingezetene ten gunste van een niet-ingezetene crediet te verlenen;
b. aval te geven of borgtocht of andere zekerheid te stellen voor een schuld van een niet-ingezetene of voor een schuld van een ingezetene jegens een niet-ingezetene;
c. een beding ten behoeve van een derde, niet-ingezetene aan te gaan.

2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid onder a, geldt niet ten aanzien van het verlenen van gebruikelijk betalingscrediet, noch voor het geven van voorschot wegens vrachten, nevenkosten en soortgelijke prestaties.

Artikel 17

Anders dan krachtens een vergunning zijn verboden de invoer van: a. goud;
b. edele metalen;
c. voorwerpen van goud of edele metalen in gebroken staat, alsmede geheel of gedeeltelijk uit goud of edele metalen vervaardigde voorwerpen of halffabrikaten, welke in de regel niet uit deze metalen worden vervaardigd;
d. ruwe en bewerkte diamanten, kunstschatten en post-zegels;
e. betaalmiddelen met inbegrip van niet meer gangbare betaalmiddelen;
f. geldswaardige papieren;
g. documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd;
h. effecten;
zomede de uitvoer van: verhuisboedels, sieraden en andere goederen van personen, die het binnenland metterwoon verlaten.

Artikel 18

1. De invoer en de uitvoer van goederen, anders dan onder overlegging van een door de Deviezencommissie voorgeschreven door of namens de aangever getekende verklaring aan de ambtenaren der belastingen zijn verboden.

2. Deze ambtenaren kunnen de invoer en de uitvoer beletten van goederen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften.

Artikel 19

1. Het aangaan van verbintenissen nopens het ontvangen van goederen uit het buitenland anders dan voor zover krachtens een vergunning betaling van die goederen is toegestaan, is verboden.

2. Bij het sluiten van een overeenkomst tot koop van goederen uit het buitenland dient de koopprijs te worden vastgesteld in overeenstemming met de ter plaatse van levering geldende marktprijs en in de door de Deviezencommissie aangegeven of goedgekeurde muntsoort.

3. Het opmaken van de afrekening naar het buitenland, betreffende de waarde of de opbrengst van uit het buitenland herkomstige in Suriname verbruikte onderscheidenlijk verkochte goederen, aan de invoer waarvan geen koopovereenkomst ten grondslag heeft gelegen, dient te geschieden met inachtneming van de door de Deviezencommissie te geven aanwijzingen.

Artikel 20

1. Bij het sluiten van een overeenkomst tot verkoop naar het buitenland van zich binnen Suriname bevindende goederen of tot verkoop van zich buiten Suriname bevindende uit dat gebied herkomstige nog niet verkochte goederen, dan wel tot verkoop binnen Suriname van goederen aan of voor rekening van een niet-ingezetene, dient:
a. de verkoopprijs te worden vastgesteld in overeenstemming met de ter plaatse van levering geldende marktwaarde en in de door de Deviezencommissie aangegeven muntsoort;
b. de betaling van de gehele verkoopprijs binnen de gebruikelijke crediettermijn te worden bedongen.

2. De Deviezencommissie is bevoegd:
a. het bedingen van bepaalde crediettermijnen dan wel van contante betaling voor te schrijven;
b. toe te staan, dat de in lid 1 onder b bedoelde crediettermijn in bijzondere gevallen wordt verlengd;
c. verdere voorwaarden ten aanzien van de betaling te stellen.

Artikel 21

1. Ieder, die goederen uitvoert, is verplicht deze binnen een termijn van ten hoogste zes maanden te gelde te maken, met inachtneming van het in artikel 20 bepaalde.

2. Van de in dit artikel genoemde verplichting kan door de Deviezencommissie algemene of bijzondere ontheffing worden verleend.

Artikel 22

Voor zover de Deviezencommissie een bepaalde geldsoort of bepaalde geldsoorten heeft aangewezen voor betalingen wegens levering van roerende en onroerende goederen, het afstaan van rechten en het verrichten van diensten of groepen dezer handelingen, is aan ingezetenen het overeenkomen van betaling in een andere geldsoort dan de aangewezen geldsoort of geldsoorten anders dan krachtens een vergunning verboden.

Artikel 23

Het is aan een ingezetene verboden mede te werken aan een overeenkomst of een handeling, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat voor het aangaan of verrichten er van op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften vergunning is vereist, tenzij hij zich te voren heeft overtuigd dat de vereiste vergunning is verkregen.

Artikel 24

Het is aan een ingezetene, aan wie de Deviezencommissie schriftelijk heeft medegedeeld dat hem voor bepaalde overeenkomsten of handelingen of voor bepaalde groepen van overeenkomsten of handelingen geen vergunning kan worden verleend of dat een hem verleende vergunning voor bepaalde groepen van overeenkomsten of handelingen is ingetrokken, verboden voor deze overeenkomsten of handelingen of groepen van overeenkomsten of handelingen verplichtingen aan te gaan, waaraan slechts met vergunning kan worden voldaan.


HOOFDSTUK III
VERPLICHTINGEN, VOORTVLOEIENDE UIT HET
VERRICHTEN VAN DIENSTEN

Artikel 25

Een ingezetene, die diensten verricht ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, is verplicht daarvoor betaling te bedingen binnen de gebruikelijke termijn en in de door Deviezencommissie aangegeven muntsoort.

OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE, VERPLICHTINGEN,
VOORTVLOEIENDE UIT HET AFSTAAN VAN RECHTEN
Artikel 26

Het afstaan van rechten, waarover niet gehandeld wordt in andere artikelen van deze, wet, door een ingezetene aan, ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, anders dan krachtens een door de Deviezencommissie verleende algemene of bijzondere vergunning is verboden.

Artikel 27

Een ingezetene, die rechten afstaat aan, ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, is verplicht daarvoor betaling te bedingen binnen de gebruikelijke termijn en in de door de Deviezencommissie aangegeven muntsoort.

HOOFDSTUK IV
VERPLICHTING TOT AANGIFTE, EIGENDOMSOVERDRACHT
EN BEWAARGEVING

Artikel 28

1. Ingezetenen zijn verplicht binnen een door de Deviezencommissie vast te stellen termijn en op een door haar aan te geven wijze bij de Surinaamsche Bank aangifte te doen van bepaalde in artikel 11 genoemde, hun op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in eigendom toebehorende of nadien door hem verkregen vermogensbestanddelen of bepaalde groepen daarvan, alsmede van in artikel 11 genoemde vermogensbestanddelen of bepaalde groepen daarvan, welke door hen voor rekening van derden worden gehouden.

2. Gelijke aangifteplicht hebben zij ten aanzien van binnenlandse vorderingen van nietingezetenen of ten aanzien van bepaalde groepen van zodanige vorderingen.

3. De wettelijke of door de rechter benoemde vertegenwoordiger van de eigenaar, zomede degene, die het beschikkingsrecht heeft over aan te geven waarden, waarvan de eigenaar niet tot aangifte bekwaam of bevoegd is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zulks te doen, zijn tot aangifte verplicht. Gelijke verplichting rust op de ingezetenen, die op de aan te geven waarden enig recht kunnen doen gelden of enige macht daarover kunnen uitoefenen, voor zover niet door de in de vorige zin genoemde personen aangifte is gedaan.

Artikel 29

1. Ingezetenen zijn verplicht de navolgende waarden, welke hun op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in eigendom toebehoren of nadien anders dan op grond van een vergunning door hen zijn verkregen, binnen een door de Deviezencommissie vast te stellen termijn en op de door haar aan te geven wijze rechtstreeks of door tussenkomst van een deviezenbank aan De Surinaamsche Bank aan te bieden en op verlangen in eigendom van de Deviezencommissie over te dragen: a. goud;
b. edele metalen;
c. buitenlandse betaalmiddelen;
d. buitenlandse geldswaardige papieren;
e. buitenlandse vorderingen;
f. buitenlandse effecten.
2. Indien de Deviezencommissie van haar bevoegdheid, omschreven in het vorige lid, gebruik maakt, geldt een gelijke verplichting ook:
a. ten aanzien van waarden, welke op grond van een vergunning worden verkregen, met dien verstande, dat de aanbieding daarvan dient te geschieden binnen drie dagen na afloop van de geldigheidsduur van de vergunning, voor zover de verkrijger de waarden op dat moment nog bezit;
b. ten aanzien van waarden, welke toebehoren aan personen, die ingezetenen worden, met dien verstande, dat de aanbieding daarvan binnen tien dagen na dat tijdstip dient te geschieden.

3. De wettelijke of door de rechter benoemde vertegenwoordiger van de eigenaar, zomede degene, die het beschikkingsrecht heeft over aan te bieden waarden, waarvan de eigenaar niet tot aanbieding of eigendomsoverdracht bekwaam of bevoegd is, dan wel in de onmogelijkheid verkeert zulks te doen, zijn tot aanbieding en eigendomsoverdracht verplicht.

4. De ingezetene, die op aan te bieden waarden enig recht kan doen gelden of enige macht daarover kan uitoefenen, is verplicht terstond de medewerking te verlenen, nodig voor de aanbieding en eigendomsoverdracht.

5. De Deviezencommissie bepaalt, tegen welke vergoeding de aflevering zal geschieden.

6. De Deviezencommissie is rechtsgeldig gekweten, indien zij te goeder trouw betaalt aan degene, die de waarden feitelijk ten verkoop aanbiedt of aan diens bijzonderlijk tot het ontvangen van de betaling schriftelijk gemachtigde. De goede trouw wordt steeds verondersteld.

7. De Deviezencommissie is bevoegd degene die de waarden aanbiedt, te verplichten tot voorafgaande inning, vervreemding of enige andere tegeldemaking der aangeboden waarde, in welk geval de opbrengst voor de oorspronkelijke waarden in de plaats treedt.

HOOFDSTUK V
WIJZE VAN AANHOUDING VAN WAARDEN

Artikel 30

De President kan, ter voorkoming van overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, regelen stellen met betrekking tot de wijze van aanhouding van waarden of groepen van waarden, die krachtens deze wet behoren te worden aangemeld.

HOOFDSTUK VI
VAN DE OPVORDERING EN DE VERKOOP
VAN OPGEVORDERDE ZAKEN


Artikel 31

1. De Deviezencommissie is bevoegd lichamelijke of onlichamelijke zaken, verkregen door middel van overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften of waarmede, dan wel ten aanzien waarvan, zodanig feit is gepleegd of welke voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, van de overtreder, ongeacht of deze een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is, ten gunste van het Deviezenfonds op te vorderen.

2. Uiterlijk binnen twee maanden na opvordering bepaalt de Deviezencommissie een vergoeding die voor het opgevorderde uitgekeerd kan worden. Deze vergoeding welke nimmer meer kan bedragen dan de netto-inkoopprijs kan echter alleen dan aan de rechthebbende worden uitgekeerd, indien is komen vast te staan, dat de overtreder niet zal terechtstaan en indien bij het aangaan ener transactie als bedoeld in art. 41 door de Procureur-Generaal niet als voorwaarde is gesteld afgifte der zaken of van de tegenwaarde daarvan. Indien de overtreder zal terechtstaan wordt de bovenbedoelde vergoeding afgegeven aan de met de strafvervolging belaste ambtenaar en door deze aan de rechter overgegeven.

3. Indien de overtreder niet meer de beschikking heeft over de opgevorderde zaken kan de Deviezencommissie de tegenwaarden opvorderen.
Deze tegenwaarde zal, indien de zaken verkocht zijn, gelijk zijn aan de netto-opbrengst daarvan; indien echter de opbrengst ligt beneden de c.i.f. waarde der zaken zal de tegenwaarde gelijk zijn aan de c.i.f. waarde daarvan; indien de zaken niet verkocht zijn, zal de tegenwaarde gelijk zijn aan de c.i.f. waarde daarvan.

4. De Deviezencommissie kan bepalen, dat voor de betaling van zaken opgevorderd volgens dit artikel, of verbeurd verklaard volgens artikel 36, geen deviezenvergunning wordt verstrekt.

Artikel 32 (Gew. bij G.B. 1947 no. 187)

1. De opvorderingen geschieden bij aangetekende brief met bericht van ontvangst.

2. Bij iedere opvordering wordt medegedeeld, dat, indien aan de opvordering niet binnen een aangegeven termijn is voldaan, de overtreder tot voldoening door invordering van een dwangsom zal worden gedwongen.

3. Het bedrag van de dwangsom wordt vastgesteld door de Deviezencommissie overeenkomstig door de President te stellen regelen.

4. Het bedrag van de dwangsom zal na verloop van de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn worden ingevorderd bij dwangbevel, medebrengend het recht om de goederen van de overtreder zonder vonnis aan te tasten.

5. Het dwangbevel wordt door de Directeur van Economische Zaken, in naam der President uitgevaardigd en door de Kantonrechter in het Eerste Kanton executoir verklaard.

6. De betekening en tenuitvoerlegging geschieden door een deurwaarder op de bij het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven wijze.

7. De kosten van vervolging worden berekend volgens het alhier geldende tarief voor burgerlijke zaken. Het recht tot invordering bij dwangbevel strekt zich uit tot deze kosten.

HOOFDSTUK VII
NIETIGHEID VAN RECHTSHANDELINGEN

Artikel 33

Rechtshandelingen, verricht in strijd met bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, zijn van rechtswege nietig.
HOOFDSTUK VIII
STRAFBEPALINGEN

Artikel 34

1. Opzettelijke overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of met geldboete.
De geldboete bedraagt ten hoogste tien duizend gulden of, indien de waarde der lichamelijke en onlichamelijke zaken, welke door middel van het strafbare feit zijn verkregen of waarmede het feit is gepleegd of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, hoger is dan vijf en twintig duizend gulden, ten hoogste het viervoud dezer waarde.

2. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf kan de rechter tevens geldboete opleggen.

3. De rechter kan de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

4. De feiten, strafbaar gesteld in het eerste lid, worden beschouwd als misdrijven.

5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is ook van toepassing op feiten in het buitenland begaan.

Artikel 35

1. Niet-opzettelijke overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of met geldboete. De geldboete bedraagt ten hoogste vijf duizend gulden, of, indien de waarde der lichamelijke of onlichamelijke zaken, welke door middel van het strafbare feit zijn verkregen of waarmede het feit is gepleegd, of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, hoger is dan vijf en twintig duizend gulden, ten hoogste het tweevoud dezer waarde.

2. Ingeval van veroordeling tot hechtenis kan de rechter tevens geldboete opleggen.

3. De rechter kan de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

4. Hij, die niet, niet tijdig of niet ten volle voldoet aan verplichtingen, verbonden aan een vergunning, verleend op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, of handelt in strijd met zodanige verplichtingen, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden.

5. De feiten, strafbaar gesteld in het eerste en vierde lid, worden beschouwd als overtredingen.

6. Het bepaalde in het eerste tot en met vijfde lid is ook van toepassing op feiten in het buitenland begaan.

Artikel 36 (Gew. bij S.B. 1984 no. 104)

Lichamelijke en onlichamelijke zaken, verkregen door middel van een feit, strafbaar gesteld in artikel 34 of in artikel 35, of waarmede zodanig feit is gepleegd of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, alsmede de voor die zaken in de plaats tredende tegenwaarden, kunnen worden verbeurd verklaard, ongeacht of zij de veroordeelde al dan niet toebehoren.

Artikel 37

1. Indien de dader onbekend is of, alvorens de vervolging aanvangt, is overleden, kan de verbeurdverklaring, op vordering van het openbaar ministerie, bij rechterlijke beschikking worden uitgesproken.

2. De beschikking wordt door de griffier openbaar gemaakt in het GouvernementsAdvertentieblad en in één of meer door de rechter aan te wijzen nieuwsbladen.

3. De beschikking wordt van kracht, tenzij een belanghebbende binnen twee maanden na de openbaarmaking een bezwaarschrift ter griffie inlevert en gedurende het verdere onderzoek niet blijkt, dat een strafbaar feit ten opzichte van de betrokken zaken heeft plaats gehad.

4. De Procureur-Generaal wordt gehoord. De Deviezencommissie en de belanghebbende worden gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. De rechter geeft een met redenen omklede beschikking.

5. Van de beschikkingen, krachtens het eerste lid genomen, staat de Procureur-Generaal gedurende veertien dagen beroep open op het Hof van Justitie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de beschikkingen, krachtens het derde lid op een bezwaarschrift genomen, met dien verstande dat het beroep wordt ingesteld door de Procureur-Generaal al dan niet na verzoek van de belanghebbende.

Artikel 38

Indien een der feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 34 en 35, wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die tot het plegen van het feit opdracht gaf of die feitelijke leiding had bij het verboden handelen of het nalaten.

Artikel 39

De eigenaren en leiders van een onderneming zijn verplicht het toezicht te houden, de bevelen te geven, de maatregelen te nemen en de middelen te verschaffen, welke redelijkerwijs van hen kunnen worden geëist ter voorkoming van feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 34 en 35.

Artikel 40

1. Allen, die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn bij de uitvoering van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zover zij niet uit hoofde van dat ambt of beroep tot mededeling daarvan zijn gehouden.

2. Deze verplichting geldt mede voor deskundigen, die in verband met uitvoering van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften worden geraadpleegd of met enige werkzaamheid worden belast.

3. Hij, die opzettelijk de verplichting tot geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.

4. Hij, aan wiens schuld schending van de verplichting tot geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
5. De feiten, strafbaar gesteld in het derde en vierde lid, worden beschouwd als misdrijven.

6. Indien een dezer misdrijven is gepleegd tegen een bepaalde natuurlijke persoon, heeft vervolging slechts plaats op diens klachte; indien het is gepleegd tegen een rechtspersoon, slechts op klachte van een van de leden van het bestuur.

Artikel 41

1. Het openbaar ministerie bezit de bevoegdheid ter zake van feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 34 en 35, voorwaarden te stellen, bij vrijwillige voldoening waarvan het recht tot strafvordering vervalt.

2. De wettelijke voorschriften, te deze geldende met betrekking tot overtredingen, vinden bij misdrijven overeenkomstige toepassing.

3. Indien het recht tot strafvordering ingevolge dit artikel vervalt, wordt de Deviezencommissie met de afloop van de zaak en de gestelde voorwaarden in kennis gesteld.

Artikel 42

1. Bij vervolging van een feit, strafbaar gesteld in artikel 34 en 35, wordt de Deviezencommissie door het openbaar ministerie van de dag der terechtzitting in kennis gesteld. De Deviezencommissie wordt door de rechter in de gelegenheid gesteld, om, nadat het openbaar ministerie zijn vordering heeft gedaan, de zaak ter terechtzitting toe te lichten, tenzij zij heeft verklaard van dit recht geen gebruik te zullen maken.

2. Een afschrift van het vonnis wordt zo spoedig mogelijk na de uitspraak door de griffier aan de Deviezencommissie toegezonden.

Artikel 43 (Gew. bij S.B. 1980 no. 116)

1. Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 34 en 35 zomede van andere strafbare feiten, welke daarmede in rechtstreeks verband staan, zijn, behalve zij die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de ambtenaren bij de actieve dienst der belastingen, alsmede zij die daartoe door de President zijn of worden aangewezen.

2. De opsporingsambtenaren kunnen te allen tijde inzage vorderen van alle boeken en bescheiden, waarvan zij voor de goede vervulling van hun taak inzage nodig oordelen.

3. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

4. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, daaronder begrepen lokalen, erven en woningen, waarvan zij op grond van bepaalde feiten of omstandigheden vermoeden, dat zich aldaar voorwerpen bevinden, leidende tot opsporing van de in artikelen 34 en 35 strafbaar gestelde feiten. Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met behulp van de sterke arm.

5. In woningen treden zij tegen de wil van de bewoner niet binnen dan:
a. vergezeld van de betrokken districts-commissaris of wel:
b. voorzien van een algemene of bijzondere schriftelijke last van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, dan wel van de betrokken districts-commissaris.

6. Van het binnentreden wordt binnen twee maal vier en twintig uur proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt.
De opsporingsambtenaren zijn bevoegd zich van bepaalde door hen aangewezen personen te doen vergezellen. In dat geval wordt hiervan in het procesverbaal melding gemaakt.

7. Voor een weigering om te voldoen aan een in dit artikel opgelegde verplichting kan niemand zich met vrucht beroepen op de omstandigheid, dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding is verplicht, zelfs niet indien deze verplichting hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd.

8. De bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, die in de zijlijn tot de derde graad ingesloten, alsmede de echtgenoot en de vroegere echtgenoot van de persoon te wiens aanzien de gegevens zijn verlangd, kunnen zich van het verstrekken van gegevens verschonen.

Artikel 44

1. De opsporingsambtenaren of de rechtercommissaris, die waarden heeft in beslag genomen, waarvan krachtens deze wet de aanbieding aan de Deviezencommissie of aan een aangewezen instelling is voorgeschreven, is bevoegd tot deze aanbieding over te gaan, zomede de waarden op verlangen in eigendom over te dragen.

2. Ten aanzien van de ontvangen koopsom zijn de bepalingen van het Surinaams Wetboek van Strafvordering betreffende in beslag genomen voorwerpen van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK IX
AANVULLENDE EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 45

De President kan algemene of bijzondere voorschriften geven, die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het toezicht op en naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde.

Artikel 46 (Gew. bij G.B. 1947 no. 187)

1. Algemene voorschriften, algemene vergunningen en algemene ontheffingen, gegeven of verleend krachtens deze wet worden bekend gemaakt in het GouvernementsAdvertentieblad.
2. De Deviezencommissie kan de Directeur van Economische Zaken machtigen tot afgifte van algemene en bijzondere vergunningen.

HOOFDSTUK X
VRIJSTELLING VAN ZEGELRECHT

Artikel 47

Alle stukken opgemaakt in verband met de toepassing en nakoming van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen zijn vrij van zegel.

HOOFDSTUK XI
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 48

Een vergunning, verleend op grond van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, heft de verplichtingen en beperkingen, welke met betrekking tot de onder deze wet vallende vermogensbestanddelen uit nadere hoofde zijn opgelegd, niet op.

Artikel 49

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze wet vervalt de Deviezenmaatregel 1941 (G.B. No. 11), met dien verstande dat het in art. 51 daarvan genoemde:
a. besluit van 10 Mei 1940 (G.B. No. 37) houdende vaststelling van de Deviezennoodmaatregel
Suriname en
b. de maatregelen van:
1. 15 Mei 1940 (G.B. No. 46), houdende aanvulling van de Deviezennoodmaatregel Suriname G.B. 1940 No. 37),
2. 29 Juni 1940 (G.B. No. 108), regelende de verplichting tot aanmelden van deviezen en
3. 13 Juli 1940 (G.B. No. 116), houdende nadere aanvulling van de Deviezennoodmaatregel Suriname (G.B. 1940) No. 37), vervallen blijven.
De op grond van de Deviezenmaatregel 1941 verleende vergunningen en ontheffingen blijven van kracht tot uiterlijk 6 maanden na het inwerkingtreden van deze wet maar kunnen zo nodig door de Deviezencommissie nader worden verlengd.

Artikel 50

1. De opsporing en vervolging van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens de Deviezenmaatregel 1941 (G.B. No. 11) begaan vóór de intrekking van die Maatregel geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen uit Hoofdstuk VIII van deze wet.

2. Het op deze feiten toepasselijke materiële strafrecht blijft ongewijzigd.

Artikel 51

Deze wet kan worden aangehaald als "Deviezenregeling 1947" en treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar afkondiging.

Keywords

Deviezencommissie Deviezenbeleid President Surinaams Deviezenfonds Koersen vergunningen