Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Wet Coöperatieve Verenigingen

Law / Resolution

Wet Coöperatieve Verenigingen

Level

Laws

Content

WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B. 1983 no. 93, S.B. 2004 no. 26.

Artikel 1

1. De coöperatieve vereniging is de vereniging van personen, waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten en die de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden ten doel heeft hetzij door middel van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering of ambacht hetzij door aanschaffing van hun benodigdheden hetzij door het hun verstrekken van voorschotten of crediet.

2. Een coöperatieve vereniging, welke aan deze vereisten voldoet, verliest haar karakter niet, indien de statuten haar veroorloven haar werkkring tot derden uit te strekken, noch indien zij naast stoffelijke ook andere belangen behartigt.

Artikel 2

1. De naam van een coöperatieve vereniging bevat de aanwijzing van haar doel, het woord "coöperatief" en een aanduiding omtrent de wijze, waarop de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen van de coöperatieve vereniging is geregeld.

2. De coöperatieve vereniging wordt aangeduid met de letters W. A., indien haar statuten geen van het voorschrift van het eerste tot en met het vierde lid van artikel 18 afwijkende regeling der aansprakelijkheid bevatten; met de letters G. A. indien de statuten een afwijkende regeling bevatten; en met de letters U. A., indien de aansprakelijkheid bij de statuten is uitgesloten.

3. Uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de coöperatieve vereniging partij is of welke van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames, moeten de volledige naam der coöperatieve vereniging volgens de akte van oprichting, de plaats, waar haar zaak volgens het handelsregister gevestigd is, en de aanduiding, in het tweede lid van dit artikel bedoeld, duidelijk blijken.

Artikel 3

1. De akte van oprichting der coöperatieve vereniging, welke haar statuten moet bevatten, en de akte, waarbij de statuten worden gewijzigd, worden op straffe van nietigheid notarieel in de Nederlandse taal verleden, behoudens het bepaalde in lid 3.

2. Bij die akte verschijnen de partijen in persoon of worden krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd.3. Een notariële akte voor de oprichting of voor de wijziging der statuten van de coöperatieve vereniging is niet vereist, wanneer de Staat de oprichter of medeoprichter is.

Artikel 4

1. De statuten der coöperatieve vereniging bevatten op straffe van nietigheid:
a. haar naam en die van het district, waarin zij gevestigd is, met aanduiding van de plaats;
b. de aanduiding van het bedrijf, dat door haar zal worden uitgeoefend;
c. de regeling van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging of de uitsluiting daarvan, dan wel de vermelding, dat de in artikel 18 opgenomen regeling geldt;
d. voorschriften omtrent hun wijziging, waaruit in het bijzonder blijkt of en in hoeverre wijziging geoorloofd is, alsmede of en onder welke voorwaarden leden door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hun aanzien kunnen ontgaan van wijzigingen, die ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging wordt verhoogd of de verplichtingen der leden tegenover de coöperatieve vereniging worden verzwaard.

2. Onder wijziging der statuten is begrepen wijziging van de duur der coöperatieve vereniging.

3. De plaats van vestiging moet in Suriname gelegen zijn.
Artikel 5

1. Indien de duur der coöperatieve vereniging niet in de akte van oprichting is aangegeven, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

2. Indien de statuten niet anders bepalen, valt het boekjaar der coöperatieve vereniging samen met het kalenderjaar.

Artikel 6

1. De coöperatieve vereniging kan niet aanvangen alvorens de President de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, heeft verklaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken.

2. De wijziging van de statuten der coöperatieve vereniging bestaat rechtens niet, vóórdat de President de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, verklaard heeft, dat hem van bezwaren niet is gebleken.

3. De bij het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde verklaringen mogen alleen worden geweigerd op de overwegingen, dat de vereniging niet op coöperatieve basis is geschoeid, dat de coöperatieve vereniging of de wijziging van haar statuten of de wijze, waarop de wijziging van haar statuten tot stand is gekomen, strijdt met de goede zeden of met de openbare orde of indien de akte of de wijziging der statuten niet voldoet aan hetgeen bij wet is voorgeschreven
4. Ter verkrijging van die verklaringen moet de akte van oprichting of de akte, houdende wijziging der statuten of een ontwerp van een dezer akten aan de President worden ingezonden, waarbij gevoegd is een bewijs van storting in Staatskas van een bedrag van SRD.150,- (eenhonderdenvijftig Surinaamse dollar) voor administratiekosten ingeval het een nieuw op te richten coöperatieve vereniging betreft en voor elke latere wijziging van de statuten een bedrag van SRD.75,- (vijfenzeventig Surinaamse dollar).

5. Het bepaalde ten aanzien van de administratiekosten in het vorige lid is niet van toepassing op een coöperatieve vereniging waarbij de Staat oprichter of medeoprichter is.

6. Bij weigering van die verklaringen wordt de reden daarvan aan de inzender medegedeeld.

Artikel 7

1. De bestuurders van de coöperatieve vereniging zijn verplicht de akte van oprichting, de akte, waarbij haar statuten worden gewijzigd, en de in het eerste lid en tweede lid van artikel 6 bedoelde verklaringen openbaar te maken door middel van het Gouvernements-Advertentie-Blad.

2. Te dien einde wordt een volledig afschrift der akte van oprichting of van wijziging, door de notaris, te wiens overstaan de akte is verleden, voor afschrift getekend, met een afschrift der verklaring bij het Gouvernements-Advertentie-Blad ingezonden.

3. De bestuurders der coöperatieve vereniging zijn voor handelingen ten name der coöperatieve vereniging door hen of op hun last verricht, vóórdat de akte van oprichting is openbaar gemaakt en de zaak van de coöperatieve vereniging in het handelsregister is ingeschreven, hoofdelijk voor het geheel aan derden verbonden, onverminderd de aansprakelijkheid van de coöperatieve vereniging, voor zover binnen de grenzen van de akte van oprichting is gehandeld.

4. Wat niet openbaar gemaakt is, geldt niet tegen derden te goeder trouw.

Artikel 8

De coöperatieve vereniging is rechtspersoon.

Artikel 9

Voor zover de statuten niet anders bepalen, is het lidmaatschap van een coöperatieve vereniging persoonlijk.

Artikel 10 Vervallen.


Artikel 11

1. Het lidmaatschap van een coöperatieve vereniging wordt schriftelijk bij het bestuur der vereniging aangevraagd.

2. Aan de aanvrager wordt eveneens schriftelijk door of vanwege het bestuur bericht, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd.

3. Indien de aanvrager als lid is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken der coöperatieve vereniging is ingeschreven.

4. Niettemin behoeft ten bewijze van de verkrijging van het lidmaatschap van een schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht als bedoeld in de vorige leden van dit artikel niet te blijken.

5. De geschriften, waarbij het lidmaatschap wordt aangevraagd van coöperatieve verenigingen, waarbij de leden op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor de verbintenissen der vereniging, worden gedurende ten minste dertig jaren door het bestuur bewaard. Echter behoeven de hier bedoelde geschriften niet te worden bewaard voor zover betreft hen, van wie het lidmaatschap kan blijken uit een gedagtekende en door hen ondertekende verklaring in de boeken der coöperatieve vereniging.

6. Tenzij de statuten der coöperatieve vereniging anders bepalen, wordt over de toelating tot het lidmaatschap door het bestuur beslist en heeft een aanvrager, die door het bestuur is afgewezen, gedurende dertig dagen na den dag der schriftelijke mededeling van de afwijzing, recht van hoger beroep op de algemene vergadering van leden.

Artikel 12

1. Met behoud der vrijheid van uittreding uit de coöperatieve vereniging kunnen daaraan in de statuten voorwaarden in overeenstemming met haar doel en strekking worden verbonden.

2. Een voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zoverre voor niet geschreven gehouden.

3. De opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het eind van het boekjaar.

4. Indien bij de statuten geen termijn voor de opzegging is bepaald, dan kan zulks alleen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen.

Artikel 13

1. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven of ander afzonderlijk schriftuur, hetzij bij een gedagtekende en door het lid ondertekende verklaring in de boeken van de coöperatieve vereniging.

2. Ingeval van opzegging bij aangetekend schrijven wordt de dag, waarop het schrijven aan de dienst der posterijen is toevertrouwd, beschouwd als de dag van opzegging.

3. Het lid, dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke erkentenis van het Bestuur der coöperatieve vereniging.

4. Wordt deze schriftelijke erkentenis niet binnen veertien dagen na de dag, waarop de opzegging heeft plaats gevonden, gegeven, dan is het lid bevoegd om op kosten der coöperatieve vereniging de opzegging bij deurwaardersexploit te herhalen.

Artikel 14

1. Door het verlies der vereisten voor het lidmaatschap gesteld, gaat dit niet verloren.

2. In dit geval kan het lidmaatschap door het bestuur, krachtens besluit der algemene vergadering, aan het lid worden opgezegd met inachtneming van het bij het derde en vierde lid van artikel 12 bepaalde.

Artikel 15

Indien bij de statuten niet anders is bepaald, geldt voor ontzetting van het lidmaatschap: dat zij kan geschieden op grond dat een lid in strijd met de statuten van de coöperatieve vereniging handelt of opzettelijk de coöperatieve vereniging benadeelt;
dat zij wordt uitgesproken door het bestuur der coöperatieve vereniging onder vermelding der feiten, waarop het besluit tot ontzetting is gegrond, van welk besluit het bestuur schriftelijk mededeling doet aan het betrokken lid, dat gedurende dertig dagen na de dag van ontvangst van die mededeling recht van beroep op de algemene vergadering van leden heeft.

Artikel 16

1. Door het bestuur van de coöperatieve vereniging wordt nauwkeurig boek gehouden van de toetreding en uittreding van de leden.

2. Is de uittreding een gevolg van overlijden van een lid, dan wordt daarvan aantekening gedaan, zodra het overlijden aan het bestuur bekend wordt.

Artikel 17

1. Het bestuur maakt bij de oprichting van de coöperatieve vereniging en bij de aanvang van ieder boekjaar een lijst op der leden met vermelding van de woonplaats van ieder lid en, indien een lid het bedrag der inleggelden, waarvoor hij heeft deel genomen, ten volle betaald heeft, met vermelding daarvan.

2. Indien een lid het bedrag der inleggelden, waarvoor hij heeft deel genomen, niet ten volle betaald heeft, wordt het onbetaald gebleven gedeelte op de ledenlijst achter zijn naam vermeld.

3. Tegelijk met de inschrijving van de zaak der coöperatieve vereniging in het handelsregister wordt door het bestuur een gedagtekend en door het bestuur ondertekend afschrift van de eerste ledenlijst ten kantore van het handelsregister neergelegd.

4. Binnen dertig dagen na het eind van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schriftelijke opgave van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het afgelopen boekjaar heeft ondergaan, onder welke wijzigingen mede begrepen worden de betalingen van verschuldigde inleggelden in het afgelopen boekjaar, aan de ten kantore van het handelsregister neergelegde lijst toegevoegd, of wordt, zo de Kamer van Koophandel en Fabrieken dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd.

Artikel 18

1. Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van een coöperatieve vereniging, dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, dan zijn zij, die bij haar ontbinding leden waren of minder dan één jaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffenaars voor gelijke delen van het tekort aansprakelijk.

2. Wanneer de coöperatieve vereniging wordt ontbonden door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of wanneer de coöperatieve vereniging bij vonnis van de rechter ontbonden is verklaard, delen in de aansprakelijkheid, behalve de leden, allen, die minder dan een jaar vóór de faillietverklaring of vóór de ontbonden verklaring of daarna hebben opgehouden leden te zijn.

3. Kan op een of meer leden of oud-leden zijn evenredig aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden en oud-leden, mede voor gelijke delen, aansprakelijk.

4. Het geval, dat op een der leden of oud-leden zijn evenredig aandeel in het tekort niet kan worden verhaald, wordt geacht aanwezig te zijn, indien de curator in het faillissement der coöperatieve vereniging, of de curator, bedoeld in het derde lid van artikel 36, met machtiging van de rechter-commissaris afziet van het uitoefenen van het verhaalsrecht op grond dat door de uitoefening van dat recht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen.

5. In geen geval kan de termijn, waarbinnen leden, nadat zij hebben opgehouden leden te zijn, aansprakelijk blijven, korter worden gesteld dan in het eerste en tweede lid van dit artikel is bepaald.

Artikel 19

1. Bij de statuten kan van de regeling in het eerste, tweede en derde lid van artikel 18 vervat, worden afgeweken, ook zo, dat de aansprakelijkheid der leden zal bestaan buiten het geval van vereffening der coöperatieve vereniging en rechtstreeks tegenover haar schuldeisers.

2. Bij de statuten kan worden bepaald, dat elke aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging zal zijn uitgesloten.

Artikel 20

1. Het staat de rechter vrij om aan de boeken en bescheiden der coöperatieve vereniging, ook ter zake van de verkrijging en van het verlies van het lidmaatschap, zodanige bewijskracht toe te kennen, als hij in ieder geval zal vermenen te behoren.

2. De artikelen 6, 7 en 8 van het Surinaams Wetboek van Koophandel, voor zover niet reeds van toepassing, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 21

Behoudens hetgeen bij artikel 22 is bepaald, hebben alle leden toegang tot de algemene vergadering van leden en hebben zij daar, indien de statuten niet anders bepalen, ieder één stem.

Artikel 22

1. Indien de coöperatieve vereniging ten minste twee-honderd leden telt, kan bij de statuten worden bepaald, dat de algemene vergadering zal bestaan uit een door de leden gekozen raad van ten minste twintig leden.

2. De verkiezing, het aantal leden en alle verdere bijzonderheden, de ledenraad betreffende, worden, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, bij de statuten geregeld, met dien verstande, dat de ledenraad ontbonden is, indien het aantal leden der coöperatieve vereniging beneden de tweehonderd daalt.

Artikel 23

Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het bestuur, of hunne vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering.

Artikel 24

1. Op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde der leden of, zo er een ledenraad is, van ten minste één vijfde der leden van die raad, is het bestuur tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht.

2. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen na ontvangst daarvan geen gevolg wordt gegeven, en de vergadering niet binnen dertig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van die vergadering overgaan bij oproeping in het Gouvernements-Advertentie-Blad, benevens in één of meer plaatselijke nieuwsbladen, tenzij in de statuten de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders is geregeld.

3. De bevoegdheid, bij dit artikel toegekend, kan bij de statuten niet worden beperkt.

Artikel 25

1. In de statuten der coöperatieve vereniging kan geen verandering worden gebracht, indien niet bij de oproeping tot de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar wijziging der statuten zal worden voorgesteld.

2. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging der statuten bedraagt ten minste zeven dagen.

3. Degenen, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging der statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag, waarop die algemene vergadering zal worden gehouden, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de coöperatieve vereniging neerleggen ter inzage voor ieder lid tot na afloop der vergadering.

4. Bij gebreke van voldoening aan het in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel bepaalde kan over het voorstel tot wijziging der statuten van de coöperatieve vereniging niet wettelijk worden besloten.

Artikel 26

1. Het bestuur der coöperatieve vereniging wordt door de algemene vergadering benoemd.

2. De statuten kunnen echter een andere wijze van benoeming, mits door de leden, voorschrijven.

3. Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde geldt ook voor de benoeming van commissarissen, indien deze er krachtens de statuten zijn, onverminderd het bepaalde bij het volgend lid.

4. Bij de statuten kan worden bepaald, dat ten hoogste één derde van het aantal commissarissen door één of meer personen, die niet behoeven te zijn leden der coöperatieve vereniging, kan worden aangewezen.
5. Tenzij de statuten anders bepalen, bestaat het bestuur uit vijf personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Artikel 27

1. Indien in de statuten het toezicht op het beheer der coöperatieve vereniging niet geregeld is, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

2. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene vergadering van leden.

3. Het bestuur is verplicht aan die commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar, desgewenst, de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en de bescheiden van de coöperatieve vereniging te geven.

4. De commissie is bevoegd zich op kosten der coöperatieve vereniging door ten hoogste twee, door de commissie aan te wijzen deskundigen te doen bijstaan.

Artikel 28

1. De leden van het bestuur en de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, behoudens het bepaalde bij de volgende leden van dit artikel.

2. Indien de Statuten overeenkomstig het tweede en derde lid van artikel 26 voorschrijven, dat de benoeming van de leden van het bestuur of van commissarissen niet geschiedt door de algemene vergadering, regelen zij tevens de wijze van ontslag, met dien verstande, dat de last der leden van het bestuur of van de commissarissen te allen tijde herroepelijk is, ook indien zij voor een bepaalde tijd zijn aangesteld.

3. De commissarissen, bedoeld bij het vierde lid van artikel 26, kunnen te allen tijde worden ontslagen door hen, die tot de benoeming bevoegd zijn.

4. Ook de last der in artikel 27 bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 29

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatieve vereniging in en buiten rechte.

2. Bij de statuten kan worden bepaald, dat een of meer leden van het bestuur voor de coöperatieve vereniging kunnen optreden en tekenen.


Artikel 30

1. Het bestuur doet op een algemene vergadering binnen de eerste zes maanden na afloop van het boekjaar, onder overlegging der nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer.

2. Na verloop van die termijn van zes maanden kan ieder lid die rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. De rekening en verantwoording wordt door het bestuur binnen dertig dagen na haar goedkeuring neergelegd ten kantore van het handelsregister.

Artikel 31

1. Iedere bestuurder is tegenover de coöperatieve vereniging aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hem opgedragen taak.

2. Indien een tekortkoming betreft een aangelegenheid, welke behoort tot de werkkring van meer dan één bestuurder, zijn deze allen deswege hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

3. Niet aansprakelijk is de bestuurder, die bewijst, dat de tekortkoming aan hem niet te wijten is en dat hij zo spoedig als mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden.

4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid van dit artikel wordt de bestuurder geacht kennis te hebben gekregen van al datgene, wat hem bij een richtige waarneming zijner betrekking niet onbekend gebleven zou zijn.

Artikel 32

Met afwijking in zoverre van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel zal de rechter, indien de bestuurder, van wie schadevergoeding wordt gevorderd, bewijst, dat de door de coöperatieve vereniging geleden schade slechts voor een betrekkelijk gering deel aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is, bij de vaststelling van het bedrag der door deze verschuldigde schadevergoeding met deze omstandigheid rekening houden.

Artikel 33

Het bij de artikelen 31 en 32 bepaalde omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders geldt mede voor de aansprakelijkheid van commissarissen.Artikel 33a
1. Er is een Raad voor het Coöperatiewezen. De samenstelling en nadere taakomschrijving van deze Raad worden bij staatsbesluit geregeld.

2. Elke coöperatieve vereniging is verplicht de Raad voor het Coöperatiewezen of een door de Raad schriftelijk daartoe gemachtigde op diens verzoek inzage van haar boeken en bescheiden te geven en alle gewenste inlichtingen, de vereniging betreffende, te verstrekken.

Artikel 34

De coöperatieve vereniging wordt ontbonden door:
1o. het verstrijken van de tijd, voor welke zij is aangegaan;
2o. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
3o. haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
4o. het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt verklaard.

Artikel 35

1. In de gevallen, bij artikel 34 voorzien, blijft de coöperatieve vereniging bestaan, voor zover dit voor haar vereffening nodig is.

2. Behoudens in geval van faillissement, en in geval van ontbonden verklaring door de rechter is het bestuur der coöperatieve vereniging met de vereffening belast, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen.

Artikel 36

1. De Procureur-Generaal is bevoegd, de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, van de Kantonrechter, binnen wiens ressort de coöperatieve vereniging gevestigd is, de ontbinding te vorderen van de vereniging, welke niet op coöperatieve basis werkzaam is of welke werkzaam is in strijd met de goede zeden, de openbare orde of haar statuten.

2. De rechter, de coöperatieve vereniging ontbonden verklarende, bepaalt tevens het tijdstip, waarop de ontbinding gerekend wordt een aanvang te hebben genomen.

3. Het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt verklaard, houdt in de benoeming van een of meer curators; de kantonrechter, die het vonnis in eerste aanleg heeft uitgesproken, treedt op als rechter-commissaris.

4. De vereffening van de zaken der ontbonden coöperatieve vereniging geschiedt door de curator onder toezicht van de rechter-commissaris overeenkomstig de bepalingen van de Surinaams Faillissementswet 1935.

Artikel 37

1. Het besluit of het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt of ontbonden wordt verklaard, moet door de vereffenaar of door de curator in het Gouvernements-Advertentie-Blad worden afgekondigd.

2. Van de ontbinding of van de ontbonden verklaring wordt tevens door de vereffenaar of door de curator opgave gedaan aan de Raad voor het Coöperatiewezen en ten kantore van het handelsregister ter inschrijving.

3. Aanspraken, door derden te goeder trouw verkregen vóórdat de aankondiging en de opgave zijn geschied, worden geëerbiedigd.

Artikel 38

In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening der coöperatieve vereniging, zijn met inachtneming van wat in de statuten ten aanzien van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging is bepaald, en behoudens het geval van uitsluiting daarvan, de aansprakelijke leden en oud-leden gehouden tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met vijftig ten honderd of zoveel minder als de curator of de vereffenaar voldoende acht, tot voorlopige dekking van een nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen.

Artikel 39

Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van een coöperatieve vereniging benevens alle stukken, hetzij in onderhandse vorm hetzij door of ten overstaan van een openbaar ambtenaar ter uitvoering van deze wet, van de Handelsregisterwet 1936 (G.B. No. 149, geldende tekst G. B. 1937 No. 144) voor zover coöperatieve verenigingen betreft, van de akte van oprichting of van krachtens de akte van oprichting in het leven geroepen en bestaande reglementen opgemaakt, behalve die van leges en zegel op het verzoekschrift aan de President, zijn vrij van zegel en van de kosten, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 1901 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

STRAFBEPALING
Artikel 40

1. Met een geldboete van ten hoogste duizend gulden worden gestraft de bestuurders van een coöperatieve vereniging, die niet voldoen:
a. aan hun verplichting om, in de gevallen waarin dat is voorgeschreven, de geschriften te bewaren, waarbij het lidmaatschap der vereniging wordt aangevraagd;
b. aan hun verplichting tot het nauwkeurig boekhouden van de toe- en uittreding der leden van de vereniging;
c. aan hun verplichting om, in de gevallen waarin dat is voorgeschreven, tegelijk met de inschrijving van de handelszaak der vereniging een ledenlijst ten kantore van het handelsregister neder te leggen of binnen dertig dagen na het einde van ieder boekjaar een schriftelijke opgaaf van de wijzigingen, die de ledenlijst in de loop van dat boekjaar heeft ondergaan, aan de ten kantore van het handelsregister neergelegde lijst toe te voegen, of op verlangen der Kamer van Koophandel en Fabrieken een nieuwe lijst neer te leggen;
d. aan hun verplichting om de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 30 dezer wet, binnen dertig dagen na haar goedkeuring neer te leggen ten kantore van het handelsregister;
e. aan hun verplichting om aan de Raad voor het Coöperatiewezen of een door die Raad schriftelijk daartoe gemachtigde inzage te geven van de verlangde boeken of bescheiden of de gewenste inlichtingen te verstrekken.

2. Met een geldboete van ten hoogste honderd gulden worden gestraft de bestuurders der coöperatieve vereniging wanneer het voorschrift van artikel 2, laatste lid, wordt overtreden.

3. Deze feiten worden als overtredingen beschouwd.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 41

1. Verenigingen, die vóór de inwerkingtreding van deze wet bij besluit van de President als zedelijk lichaam zijn erkend en als rechtspersoon optreden en wier statuten beantwoorden aan de omschrijving van de coöperatieve vereniging, zoals neergelegd in artikel 1 dezer wet, worden na de inwerkingtreding van deze wet beheerst door de bepalingen daarvan.

2. De statuten der vereniging zullen daartoe binnen 3 maanden na het in werking treden van deze wet in overeenstemming met haar bepalingen moeten worden gebracht. Het besluit tot wijziging tot dit doel wordt in afwijking van artikel 25 overeenkomstig de bestaande statuten der vereniging genomen.

3. Niet voldoening aan het gestelde in het tweede lid geeft aan het openbaar ministerie de bevoegdheid om bij de burgerlijke rechter de vervallenverklaring der vereniging van haar hoedanigheid van rechtspersoon te vorderen. De artikelen 1681 en 1682 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

SLOTBEPALING
Artikel 42

1. Deze wet treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip.

2. Zij kan worden aangehaald onder de titel "Wet Coöperatieve Verenigingen 1944".

Keywords

cooperatie vereningingen intreden uittreden statuten aansprakelijkheid lidmaatschap