Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Handelsregisterwet

Law / Resolution

Handelsregisterwet

Level

Laws

Content

WET van 15 juni 1936 tot instelling van een handelsregister (G.B. 1936 no. 149) gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1937 no. 121, G.B. 1946 no. 13, G.B. 1948 no. 14, G.B. 1962 no. 86.

Artikel 1

1. Er wordt een handelsregister ingesteld, waarin alle in Suriname gevestigde zaken in de zin dezer wet worden ingeschreven.

2. Het handelsregister wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.

3. Iedere zaak wordt ingeschreven in het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.

4. De voorgeschreven opgaven voor de inschrijving moeten geschieden in de Nederlandse taal.

5. De President bepaalt de wijze van inschrijving van en regelt, met betrekking tot buiten Paramaribo gevestigde zaken, datgene waarin deze wet niet voorziet.

6. Het handelsregister staat onder toezicht van een handelsregistercommissie; de werkwijze en samenstelling van deze commissie worden bepaald door de Minister van Economische Zaken; de voorzitter van deze commissie en de leden worden in overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo door de Minister benoemd.

Artikel 2

1. Onder zaak wordt in deze wet verstaan elke onderneming waarin enig bedrijf, door wie ook wordt uitgeoefend.

2. Zaken in de zin van deze wet zijn niet:
a. ondernemingen, toebehorende aan publiekrechtelijke lichamen;
b. ondernemingen, toebehorende aan minderjarigen die geen handlichting hebben;
c. ondernemingen waarin uitsluitend de landbouw, de tuinbouw, de visserij of de jacht wordt uitgeoefend, tenzij deze ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of stichtingen zijn.

3. Vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, naamloze vennootschappen en coöperatieve verenigingen worden steeds in het handelsregister ingeschreven.

Artikel 3

1. Tot het doen van de voorgeschreven opgaven voor de inschrijving in het handelsregister is gehouden de eigenaar der zaak. Behoort de zaak aan meer dan één persoon, dan zijn allen tot het doen van de opgaven gehouden.
2. Wordt de zaak namens de eigenaar door een ander gedreven, dan zijn beiden tot het doen van de opgaven gehouden.

3. Behoort de zaak aan een naamloze vennootschap, een wederkerige verzekerings- of waarborgmaatschappij, een coöperatieve of een andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of een stichting, met meer dan één bestuurder, dan zijn alle bestuurders tot het doen van de opgaven gehouden.

4. Indien voormelde lichamen elders zijn gevestigd, dan is degene of zijn degenen, die in Suriname met de rechtstreekse leiding der zaak is of zijn belast, dan wel als zodanig optreedt of optreden, mede tot het doen van de opgaven gehouden.

5. Zijn twee of meer personen gehouden tot het doen van een zelfde opgaaf, dan is, zodra één hunner zijn verplichting heeft vervuld, die van de ander of van de anderen opgeheven.

Artikel 4

1. De opgaaf van de vestiging ener zaak geschiedt niet eerder dan één week daarvoor en niet later dan één week daarna. Bij de opgaaf wordt het tijdstip van vestiging vermeld. Een zaak wordt gevestigd wanneer zij ten aanzien van het publiek aanvangt.

2. Was de zaak reeds gevestigd bij het in werking treden dezer wet, dan geschiedt de opgaaf binnen drie maanden na dat tijdstip.

3. De andere voorgeschreven opgaven geschieden uiterlijk een week nadat het op te geven feit geschied of het besluit in werking getreden is.

Artikel 5

1. Behoort de zaak aan een natuurlijk persoon, dan wordt opgegeven:
1o. zijn naam, voornamen en woonplaats; betreft het een gehuwde vrouw of een weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de overleden echtgenoot; bij de opgaven moet een foto van de eigenaar worden bijgevoegd;
2o. de plaats en de dagtekening zijner geboorte; ligt die plaats buiten Suriname, dan wordt mede opgegeven de naam van het land waar die plaats ligt;
3o. zijn nationaliteit;
4o. de handelsnaam, waaronder hij zijn zaak drijft;
5o. het bedrijf, dat hij uitoefent;
6o. de plaats, de straat, het huisnummer en het district, waar zijn zaak gevestigd is;
7o. de handtekening en de paraaf, die hij onder de stukken, de zaak betreffende stelt; kan de betrokkene zijn handtekening en paraaf niet stellen, dan wordt van de reden van verhindering melding gemaakt.

2. Behoort de zaak aan meer dan één persoon, dan wordt, met vermelding van het aandeel, waarvoor ieder eigenaar is, omtrent hen allen opgegeven hetgeen is voorgeschreven bij het eerste lid onder 1o, 2o, en 3o, en omtrent hen die de zaak drijven, hetgeen aldaar is voorgeschreven onder 4o, 5o, 6o, en 7o.
3. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, bepalingen behelzende, waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt afgeweken, dan worden die bepalingen opgegeven.

4. Heeft de eigenaar de leeftijd van 21 jaren niet bereikt, dan worden opgegeven de tijd en de wijze, waarop hij bevoegd is geworden verbintenissen aan te gaan, en de bepalingen, die bij het verlenen van die bevoegdheid mochten zijn gemaakt.

5. Behoort de zaak aan een gehuwde vrouw, dan worden opgegeven de tijd en de wijze, waarop de man zijn toestemming heeft verleend, dat zij zelfstandig een bedrijf uitoefent, en de bepalingen, die hij daarbij mocht hebben gemaakt. Zolang niet de man de intrekking van zijn toestemming voor inschrijving in het handelsregister heeft opgegeven, kan hij zich niet daarop beroepen tegenover derden, die te goeder trouw verklaren dat die intrekking hun onbekend was.

Artikel 6

1. Is een vennootschap onder een firma aangegaan, dan wordt opgegeven:
1o. het tijdstip van aanvang en dat van het einde der vennootschap;
2o. de handelsnaam, waaronder de vennootschap optreedt;
3o. het bedrijf, dat de vennoten uitoefenen;
4o. de plaats, de straat, het huisnummer en het district, waar de zaak gevestigd is;
5o. ten aanzien van iedere vennoot, al hetgeen in artikel 5 eerste lid 1o, 2o en 3o is voorgeschreven;
6o. ten aanzien van iedere vennoot, die niet van de tekening der firma is uitgesloten, de handtekening en de paraaf, die hij onder de stukken, de zaak betreffende, stelt; kan de betrokkene zijn handtekening en paraaf niet stellen, dan wordt van de reden van verhindering melding gemaakt;
7o. en voorts, in het algemeen, al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden.

2. Ten aanzien van de vennoten vindt het bepaalde bij het derde, het vierde en het vijfde lid van artikel 5 overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

1. Is een vennootschap en commandite aangegaan, dan wordt omtrent de vennoten bij wijze van geldschieting opgegeven hun aantal, hun nationaliteit en het land hunner inwoning, benevens het bedrag der gelden, welke zij gezamenlijk hebben ingebracht.

2. Waar het geldt een commanditaire vennootschap op aandelen, wordt in plaats van het bij het eerste lid bepaalde, opgegeven het bedrag van het commanditair kapitaal, het aantal en het bedrag der aandelen, waarin het verdeeld is, en het bedrag van het geplaatste kapitaal. Het bedrag van het geplaatste kapitaal wordt eenmaal in de zes maanden opgegeven, totdat blijkens opgaaf het kapitaal geheel is geplaatst.

Artikel 8

1. Behoort de zaak aan een naamloze vennootschap, dan wordt opgegeven:
1o. de benaming en de plaats van vestiging;
2o. het bedrijf, dat de vennootschap uitoefent;
3o. de plaats, de straat, het huisnummer en het district waar de zaak gevestigd is;
4o. de dagtekening van het Gouvernements-Advertentieblad of van een ander plaatselijk nieuwsblad, indien de openbaarmaking niet in het GouvernementsAdvertentieblad heeft plaatsgehad, waardoor de akte van oprichting is openbaar gemaakt;
5o. ten aanzien van iedere bestuurder en commissaris, al hetgeen in artikel 5, eerste lid onder 1o, 2o, 3o en 7o is voorgeschreven.

2. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo kan verlangen dat bij de opgaaf het Gouvernements-Advertentieblad of een ander plaatselijk nieuwsblad, indien de openbaarmaking niet in het Gouvernements-Advertentieblad heeft plaatsgehad, waardoor de akte van oprichting is openbaar gemaakt, of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift dier akte overgelegd wordt.

3. Wanneer niet blijkens de akte van oprichting het maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst, wordt eenmaal in de zes maanden het geplaatste bedrag opgegeven, totdat blijkens opgaaf het kapitaal geheel is geplaatst.

4. Zijn niet volgestorte aandelen uitgegeven, dan worden opgegeven de namen, de beginletters der voornamen en de woonplaatsen der houders van zulke aandelen met opgaaf tevens van het aandelen bezit van iedere houder en van het daarop gestorte bedrag. Wijzigingen in deze opgaaf worden eenmaal in de zes maanden opgegeven.

Artikel 9

Behoort de zaak aan een coöperatieve vereniging, dan wordt opgegeven al hetgeen in het eerst lid van het voorgaand artikel betreffende de naamloze vennootschap is voorgeschreven, benevens wat in de statuten ten aanzien van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereniging is bepaald. Het tweede lid van artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

Behoort de zaak aan een vereniging, als zedelijk lichaam erkend volgens artikel 1666 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt opgegeven al hetgeen in het eerste lid van artikel 8 betreffende de naamloze vennootschap is voorgeschreven, met dien verstande, dat voor de statuten geldt wat voorgeschreven is omtrent de akte van oprichting. Het tweede lid van artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

1. Behoort de zaak aan een wederkerig verzekerings- of waarborgmaatschappij, dan wordt opgegeven al hetgeen in artikel 8, eerste lid, onder 1o, 2o, 3o, en 5o, betreffende de naamloze vennootschap is voorgeschreven en bovendien de woordelijke inhoud van overeenkomst, statuten of reglement.
2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de opgaaf voor de inschrijving der zaak, toebehorende aan een stichting.

Artikel 12

Behoort de zaak aan een vreemdeling of aan een rechtspersoon, opgericht ingevolge de wetgeving van een ander land, dan vinden de artikelen 5 tot en met 11 overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

1. Heeft een zaak een procuratiehouder, een andere dergelijke gevolmachtigde, of een handelsreiziger, die gemachtigd is tot het afsluiten van overeenkomsten, dan wordt wat deze betreft, opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid onder 1o. en 7o. is voorgeschreven.

2. Inhoud, wijziging en intrekking der volmacht van de in dit artikel genoemde personen worden opgegeven.

3. Beperkingen en intrekking, zomede wijziging der volmacht worden opgegeven.

Artikel 14

1. Heeft een zaak een filiaal of bijkantoor in Suriname, of wordt zij aldaar vertegenwoordigd door een handelsagent, die gemachtigd is tot het afsluiten van overeenkomsten, dan worden opgegeven de plaats, de straat, het huisnummer en het district, waar het filiaal of bijkantoor of de handelsagent gevestigd is.

2. Bij de opgaaf van een filiaal of bijkantoor voor inschrijving wordt omtrent de beheerder opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1o, 2o, 3o, en 7o, is voorgeschreven.
Bij de opgaaf omtrent een handelsagent als in het eerste lid bedoeld, wordt wat deze betreft opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid onder 1o, 2o, 3o en 7o is voorgeschreven.

3. Tevens wordt inhoud, wijziging en intrekking der volmacht van de handelsagent opgegeven.

4. Indien de zaak zelve buiten Suriname is gevestigd, wordt het filiaal of bijkantoor of de handelsagent, als bedoeld in het eerste lid, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo. Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing. Tevens worden opgegeven: de handelsnaam, waaronder de zaak wordt gedreven, het bedrijf in de zaak uitgeoefend, en de plaats en het land waar zij gevestigd is, en bovendien al datgene wat ingevolge de wetgeving van dat land omtrent de zaak voor inschrijving in een handelsregister wordt opgegeven of op andere wijze openlijk bekend wordt gemaakt.

Artikel 15

1. Wordt een zaak gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven, dan worden opgegeven het aantal en het bedrag van ieder der in omloop zijnde schuldbrieven en het onderpand en het bedrag ten honderd in het jaar van de verschuldigde rente.

2. Het aantal der in omloop zijnde schuldbrieven wordt eenmaal in de zes maanden opgegeven.

Artikel 16

In geval van scheiding van goederen, curatele, verklaring van vermoedelijk overlijden, faillissement of surséance van betaling, van degene, die als eigenaar ener zaak of als vennoot onder een firma in het handelsregister ingeschreven is, worden alle aankondigingen, welke krachtens de artikelen 691 en 695 van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de artikelen 497, 498, 515 en 527 van het Burgerlijk Wetboek voor Suriname of krachtens het Surinaams Faillissementsbesluit 1935 in het GouvernementsAdvertentieblad of in een ander plaatselijk nieuwsblad worden opgenomen of op een andere wijze geschieden, door hem die met die bekendmaking belast is, mede ter inschrijving in het handelsregister opgegeven.

Artikel 17

1. Iedere wijziging van hetgeen betreffende een zaak ingeschreven is, wordt opgegeven. Onder deze wijzigingen is begrepen het ontslag van degene, die vanwege zijn betrekking bij een zaak in het handelsregister is vermeld; hetzelfde geldt van schorsing in die betrekking en opheffing van die schorsing.

2. Hebben in de gevallen van artikel 8, 9, en 10 de akte van oprichting of de Statuten wijzigingen ondergaan, dan wordt opgegeven de dagtekening van het Gouvernements-Advertentieblad, waardoor die wijziging openbaar gemaakt is. Het tweede lid van art. 8 vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 18

1. In geval van opheffing van een zaak zijn zowel degenen, bedoeld bij artikel 3 als de vereffenaar gehouden daarvan opgaaf te doen.

2. De opgaaf houdt tevens in, wat de vereffenaar betreft, al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1o, 2o, 3o en 7o is voorgeschreven, zo niet een en ander reeds in verband met dezelfde zaak ingeschreven is.

3. Heeft een zaak langer dan een week opgehouden te bestaan, zonder dat de opheffing voor inschrijving is opgegeven, dan kan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelasten te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing.

Artikel 19

1. Terzake van de inschrijving van een zaak is voor de eerste maal, en terzake van elke ingeschreven zaak is na het jaar van inschrijving voor elk kalenderjaar, een bedrag verschuldigd aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.
Grondslag voor de vaststelling van het verschuldigde bedrag is het bij de inschrijving dan wel na het jaar van inschrijving bij het begin van het betreffende kalenderjaar of, indien het boekjaar niet met het kalenderjaar samenvalt, bij het begin van het boekjaar dat in het kalenderjaar eindigt, in de zaak geïnvesteerde vermogen, waaronder ten deze wordt verstaan de som van:
1o. het eigen vermogen volgens een balans die is opgemaakt in overeenstemming met de voorschriften geldend voor de berekening van de winst voor de heffing van inkomstenbelasting, doch die voor wat de waardering van de daarop voorkomende activa en passiva betreft is opgemaakt volgens de voorschriften geldend voor de bepaling van het vermogen voor de heffing van vermogensbelasting voor zover deze voorschriften tot een andere waardering leiden;
2o. de geleende gelden welke voor een jaar of langer ten behoeve van de zaak ter beschikking van haar eigenaar zijn gesteld;
Het naar deze grondslag verschuldigde bedrag wordt gesteld op:
a. bij een vermogen van Sf 1.000.- of meer, doch minder dan Sf 5.000.
Sf 10.-
b. bij een vermogen van Sf 5.000.- of meer, doch minder dan Sf 10.000.
Sf 20.-
c. bij een vermogen van Sf 10.000.- of meer, doch minder dan Sf 25.000.
Sf 30.-
d. bij een vermogen van Sf 25.000.- of meer, doch minder dan Sf 50.000.
Sf 50.-
e. bij een vermogen van Sf 50.000.- of meer, doch minder dan Sf 100.000.
Sf 100.-
f. bij een vermogen van Sf 100.000.- of meer, doch minder dan Sf 250.000.
Sf 250.-
g. bij een vermogen van Sf 250.000.- of meer,
Voor ondernemingen waarin uitsluitend de landbouw, de tuinbouw, de visserij of de jacht wordt uitgeoefend, toebehorende aan vennootschappen, verenigingen of stichtingen wordt het verschuldigde bedrag, in afwijking van het vorenstaande, gesteld op 25% van de in de leden a t/m g gestelde gedragen met een minimum van Sf 10.-.

2. De bedragen zijn met ingang van de dagtekening van een telkens door de Kamer van Koophandel en Fabrieken bij aangetekend schrijven uit te brengen aanslag verschuldigd door degenen, wie de zaak behoort. Behoort de zaak aan meerderen, dan zijn dezen ieder voor het geheel voor de voldoening aansprakelijk. Een zaak voor welke binnen drie maanden na de dagtekening van een aanslag het daarop voorkomende bedrag niet is voldaan, wordt geacht met de betaling achterstallig te zijn.

3. Als grondslag voor de toepassing der schaal van het eerste lid geldt de aangifte bij de inschrijving der zaak, afkomstig van degene, die de voor deze inschrijving nodige opgaven heeft gedaan; de aangifte kan voor de later verschuldigde bedragen worden herzien door degenen, die volgens artikel 3 tot het doen van opgaven voor de inschrijving in het handelsregister zijn gehouden.

4. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo is bevoegd een zaak in een hogere klasse te rangschikken dan werd opgegeven, wanneer zij reden meent te hebben de juistheid van de opgave in twijfel te trekken of van oordeel is, dat de betekenis der zaak, afgezien van het daarin gestoken kapitaal, rangschikking in een hogere klasse wettigt. Heeft de Kamer van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan wordt daarvan binnen acht dagen bij aangetekende brief kennis gegeven aan degene of aan één dergenen, wie de zaak behoort. Deze kan binnen veertien dagen na de dagtekening dier kennisgeving in beroep komen bij de kantonrechter van het Eerste Kanton; het beroep schort de verplichting tot betaling overeenkomstig de rangschikking door de Kamer niet op. De Kantonrechter beslist in hoogste ressort in welke klasse de zaak wordt gerangschikt; het mogelijkerwijze te veel betaalde wordt door de Kamer onverwijld teruggegeven.

5. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo is bevoegd om, bij gebreke van een aangifte, bij de inschrijving het in de zaak gestoken kapitaal te schatten. In dit geval geldt het geschatte bedrag als grondslag voor de toepassing der schaal van het eerste lid, tenzij de Kamer van oordeel is, dat de betekenis der zaak, afgezien van het daarin gestoken kapitaal, rangschikking in een hogere klasse wettigt. De laatste drie volzinnen van het vorige lid zijn hier van toepassing. Voor de later verschuldigde bedragen blijven degenen, die volgens artikel 3 tot het doen van opgaven voor de inschrijving in het handelsregister zijn gehouden, bevoegd aangifte te doen van het in de zaak gestoken kapitaal.

6. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo is, indien een ingeschrevene ten aanzien van zijn zaak daartoe schriftelijk het verzoek doet, verplicht omtrent de op de voet van het eerste lid verschuldigde bijdragen van in het handelsregister ingeschreven zaken een bindende uitspraak te vragen van de Controleur der Directe Belastingen. De Kamer is voorts bevoegd met schriftelijke toestemming van de betrokken ingeschrevene zodanige bindende uitspraak te vragen.
In de gevallen waarin op grond van dit artikellid een bindende uitspraak aan hem wordt gevraagd doet de Controleur der Directe Belastingen uitspraak; daarin vermeldt hij geen verdere bijzonderheden dan het bedrag der verschuldigde bijdrage.

7. Is een bedrag, krachtens deze wet verschuldigd, niet of niet ten volle overeenkomstig of krachtens het in deze wet bepaalde voldaan, dan maant de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo de nalatige bij aangetekende brief aan om alsnog binnen acht dagen na de ontvangst van die brief het daarin vermeld bedrag aan de Kamer te doen toekomen. Volgt op deze aanmaning de betaling binnen de gestelde termijn niet, dan vaardigt de Kamer een dwangbevel uit, medebrengende het recht van parate executie, welk dwangbevel wordt executoir verklaard door de Kantonrechter van het Eerste Kanton. Het dwangbevel kan in geheel Suriname worden ten uitvoergelegd; de betekening en tenuitvoerlegging geschieden op de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.

8. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo is bevoegd ingeschreven zaken ten hoogste éénmaal per jaar schriftelijk een opgave te vragen omtrent de juistheid en volledigheid van de ten aanzien der zaak in het handelsregister opgenomen gegevens; een ieder die volgens artikel 3 verplicht is tot het doen van opgaven voor de inschrijving, is gebonden deze opgaven te doen binnen de door de Kamer gestelde termijn, welke tenminste dertig dagen moet zijn.

Artikel 20

1. Indien de Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo oordeelt, dat een opgaaf voor inschrijving ten onrechte is gedaan of onvolledig of onjuist is, of in strijd met de openbare orde of goede zeden, wendt hij zich bij verzoekschrift - waarvan hij bij aangetekende brief afschrift doet toekomen aan hem die de opgaaf heeft gedaan - tot de handelsregistercommissie met het verzoek al naar de omstandigheden doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene te gelasten. Insgelijk doet de Secretaris in voorkomende gevallen aan de handelsregistercommissie het verzoek om het plaatsen van een aantekening bij de gegevens van een zaak in het handelsregister te gelasten dat in de betreffende zaak niet daadwerkelijk of in strijd met wettelijke voorschriften een bedrijf wordt uitgeoefend.

2. Iedere belanghebbende die oordeelt dat een inschrijving ten onrechte is gedaan of dat hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of aangetekend, onvolledig of onjuist is of in strijd met de openbare orde of goede zeden kan, indien de Kamer weigert of nalaat tot doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan, zich bij verzoekschrift tot de handelsregistercommissie wenden met het verzoek al naar de omstandigheden doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene te gelasten.

3. De handelsregistercommissie willigt het in lid 1 en 2 bedoelde verzoek niet in dan na verhoor of behoorlijke oproeping van degenen aan wie de zaak toebehoort en zo mogelijk van degene die de opgaaf heeft gedaan.

4. Van haar beslissing geeft de handelsregistercommissie onmiddellijk bij aangetekend schrijven kennis aan de Secretaris der Kamer, aan degene die het verzoek heeft gedaan en aan degene die de opgave heeft gedaan.

5. Binnen 30 dagen na de dag der beslissing van de handelsregistercommissie kan daartegen door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie, dat in raadkamer beslist.
Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt aan de belanghebbende wederpartij betekend. Het derde en vierde lid vinden overeenkomstige toepassing.

6. De handelsregistercommissie kan de voorlopige tenuitvoerlegging van haar beslissing gelasten.

7. Indien bij beslissing van de handelsregistercommissie of, in beroep, van het Hof van Justitie hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard, wordt door de Secretaris daarvan aantekening in het handelsregister gedaan.

Artikel 21

1. Het handelsregister ligt voor een ieder kosteloos ter inzage.

2. De Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo geeft aan een ieder op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het handelsregister ingeschreven is.

3. Het bepaalde bij de vorige leden vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van bescheiden, die krachtens wettelijk voorschrift ten kantore van het handelsregister worden neergelegd.

Artikel 22

1. Zolang niet de voorgeschreven opgaaf is gedaan van enig feit, kan hij die gehouden is die opgaaf te doen, zich niet op dat feit beroepen tegenover derden, die te goeder trouw verklaren dat het hun onbekend was.

2. Hij die gehouden is enig feit op te geven, kan niet de onjuistheid of onvolledigheid van de opgaaf tegenwerpen aan derden, die zich te goeder trouw op het handelsregister beroepen.

3. Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van het bepaalde in artikel 26 van het
Wetboek van Koophandel noch ten aanzien van opgaven betreffende aangelegenheden, welke ingevolge wettelijk voorschrift ook op andere wijze openlijk bekend worden gemaakt.

Artikel 23

Alles wat betreft de inrichting van en het toezicht over het handelsregister, de opgaven voor de inschrijving, de inschrijving zelve en de gelden daarvoor verschuldigd, benevens de besteding daarvan, de doorhaling, de aanvulling en de wijziging van het ingeschrevene, het ter inzage leggen en het geven van afschriften van en uittreksels uit hetgeen ingeschreven is en de gelden daarvoor verschuldigd, wordt voor zoveel daarin niet bij deze wet is voorzien, door de President bij besluit geregeld.

Artikel 24

1. Hij die opzettelijk een onjuiste of onvolledige opgaaf doet, bestemd voor inschrijving in het handelsregister, wordt gestraft met gevangenisstraf, van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

2. Hij die wettelijk gehouden is een opgaaf te doen voor inschrijving in het handelsregister, wordt, indien het aan zijn schuld te wijten is dat die opgaaf, gedaan door hemzelf of door een ander, onjuist of onvolledig is, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

3. De feiten, strafbaar gesteld in dit artikel, worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 25

1. Hij die niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen tot het doen van opgaaf voor inschrijving in het handelsregister, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste duizend gulden.


2. Het feit, strafbaar gesteld in dit artikel, wordt beschouwd als overtreding.

Artikel 26

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Handelsregisterwet", met vermelding van de jaargang en het nummer van het Gouvernementsblad, waarin zij is geplaatst.

Artikel 27

Deze wet treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip.

Keywords

handelsregister onderneming vernnotoschap firma naamloze eigenaar