Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Handelsnaam wet

Law / Resolution

Handelsnaam wet

Level

Laws

Content

WET van 13 maart 1931, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam (G.B. 1931 no. 65), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1935 no. 80, G.B. 1936 no. 115, G.B. 1937 no. 121.

Artikel 1

Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam of de firma, waaronder een zaak in de zin van het eerste of het tweede lid van artikel 2 der Handelsregisterwet (G.B. 1936 no. 149) wordt gedreven.

Artikel 2

De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de zaak, die onder die naam wordt gedreven.

Artikel 3

1. Het is de eigenaar van een zaak verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak, geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.

2. Het eerste lid is mede van toepassing, indien de in de handelsnaam voorkomende aanduiding slechts in zo geringe mate van de naam van die ander afwijkt, dat dientengevolge bij het publiek verwarring van deze met de eigenaar der zaak, te duchten is.

3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de handelsnaam en de zaak afkomstig zijn van iemand, die die naam heeft gevoerd niet in strijd met deze wet.

Artikel 4

1. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak toebehoort aan een of meer personen, handelende als een vennootschap onder een firma of als een vennootschap en commandite, of wel aan een naamloze vennootschap, een wederkerige verzekerings- of waarborgmaatschappij, een coöperatieve of andere vereniging of aan een stichting.

2. In de handelsnaam duidt de vermelding van meer dan één persoon, ook al worden hun namen niet genoemd, aan, dat de zaak toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma; de woorden "en compagnie", dat de zaak toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma of aan een of meer personen, handelende als een vennootschap en commandite; het woord "maatschappij", dat de zaak toebehoort aan een naamloze vennootschap of aan een vereniging, en het woord "fonds" aan een stichting; alles voor zover niet uit de handelsnaam in zijn geheel het tegendeel blijkt.

3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de handelsnaam wordt gevoerd door één persoon zonder vennoten, en die naam en de zaak afkomstig zijn van een vennootschap onder een firma of van een vennootschap en commandite, die die handelsnaam heeft gevoerd niet in strijd met deze wet.

Artikel 5

Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de zaak onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide zaken en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die zaken te duchten is.

Artikel 6

1. Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens artikel 1386 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zich tot de kantonrechter van de plaats waar de zaak, het filiaal of het bijkantoor die (dat) onder de verboden handelsnaam wordt gedreven, gevestigd is, wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de onrechtmatigheid ten opzichte van de verzoeker wordt opgeheven, met veroordeling tevens van de wederpartij tot een bepaalde som geld als schadevergoeding ingeval van overtreding van het bevel van de rechter.

2. Is de zaak in meer dan één kanton gevestigd, dan is bevoegd de rechter van ieder der kantons, waarin de zaak gevestigd is, ter keuze van de verzoeker. Hetzelfde geldt ingeval de zaak buiten Suriname gevestigd is, doch in meer dan één kanton een filiaal of bijkantoor heeft.

3. Het verzoekschrift wordt aan de wederpartij betekend. De kantonrechter beschikt niet op het verzoekschrift dan na verhoor of behoorlijke oproeping van partijen.

4. Binnen 30 dagen na de dag der beslissing van de kantonrechter kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie, dat in raadkamer beslist. Het derde lid vindt overeenkomstige toepassing.


Keywords

handelsnaam handelsregsiter